เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ (Business policy) & นโยบายการคืนเงิน


ภาพที่ 1 นโยบายทางธุรกิจ (Business Policy)

(1) จุดมุ่งหมายของนโยบายฉบับนี้

คำประกาศฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อชี้แจงรายละเอียดนโยบายทางธุรกิจสำหรับผลิตภัณฑ์บริการและสินค้าของบริษัท วิธีการยกเลิกบริการ การขอคืนเงิน การจัดส่งสินค้า การยกเลิกการสั่งซื้อและการคืนสินค้า

(2) ผลิตภัณฑ์ที่เป็นการให้บริการ

2.1) การบริการ หมายถึง การให้บริการในการดูแลบำรุงและซ่อมแซมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรือตามแต่คู่สัญญาจะตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นรายกรณีไป
2.2) การยกเลิกสัญญาการให้บริการ หมายถึง สัญญาการให้บริการอาจสิ้นสุดภายใต้ข้อกำหนด ดังต่อไปนี้
- ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจบอกเลิกสัญญาบริการโดยทำเป็นหนังสือแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน
- ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งปฏิบัติผิดตามสัญญาหรือเงื่อนไขในสัญญาการดูแลหรือมีการกระทำที่อาจจะก่อความเสียหายแก่อีกฝ่ายไม่ว่าจะในทางวัตถุหรือชื่อเสียง หรือในทางอื่นใดก็ตาม รวมทั้งศาลมีคำสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือมีความผิดทางอาญาเนื่องจากความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค หรือมีปัญหาทางการเงินหรือขาดสภาพคล่องทางการเงิน ฝ่ายที่ได้รับผลกระทบมีสิทธิบอกเลิกสัญญาโดยทำเป็นหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน แจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบเป็นหนังสือได้ทันที
- ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบอกเลิกสัญญาเนื่องจากเหตุสุดวิสัย
- กรณีเหตุสุดวิสัย หมายถึง ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนตามสัญญา อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยที่สามารถกล่าวอ้างได้ตามกฎหมาย หรือเกิดการประท้วงชุมนุมหรือการต่อต้านของประชาชน หรือเกิดข้อพิพาทแรงงาน การนัดหยุดงาน สงคราม ภัยพิบัติหรือจากสาเหตุใด ๆ อันอยู่นอกเหนือการควบคุมตามสมควรของคู่สัญญา

ทั้งนี้ คู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับผลกระทบจะต้องแจ้งเหตุแห่งการนั้นให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบภายใน 7 (เจ็ดวัน) นับตั้งแต่วันที่ทราบเหตุ และคู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับผลกระทบจะต้องใช้ความพยายามโดยสมควรในการดำเนินการระงับและแก้ไขเหตุดังกล่าว

หากไม่สามารถระงับหรือแก้ไขเหตุดังกล่าวได้และเหตุดังกล่าวยังคงมีอยู่ต่อไปทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ได้เป็นระยะเวลาติดต่อกันเกิน 60 (หกสิบ) วัน คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้โดยทำเป็นหนังสือบอกกล่าวยกเลิกสัญญาไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง และให้สัญญามีผลสิ้นสุดทันทีในวันที่บอกกล่าวยกเลิกสัญญา

2.3) การขอคืนเงินค่าบริการ
- “ค่าบริการ” หมายถึง ค่าตอบแทนการให้บริการแก่ผู้ให้บริการในการดูแลบำรุงและซ่อมแซมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
- ผู้ใช้บริการหรือคู่สัญญาสามารถขอคืนเงินค่าบริการมูลค่าตามที่ระยะเวลาสัญญาคงเหลือในกรณีเหตุสุดวิสัย หรือตามแต่ตกลงกับคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ใช้บริการปฏิบัติผิดเงื่อนไขในสัญญาการดูแลหรือมีการกระทำที่อาจจะก่อความเสียหายแก่อีกฝ่ายไม่ว่าจะในทางวัตถุหรือชื่อเสียง หรือในทางอื่นใดก็ตาม รวมทั้งศาลมีคำสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือมีความผิดทางอาญา อันเป็นเหตุให้ผู้ให้บริการไม่สามารถเข้าบริการตามเงื่อนไขสัญญาได้ ผู้ให้บริการมีสิทธิสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

(3) ผลิตภัณฑ์ที่เป็นการจำหน่ายสินค้า

3.1) การจัดส่งสินค้า
กรณีที่ลูกค้ามีการสั่งซื้อสินค้า ในกรณีที่พื้นที่จัดส่งอยู่กรุงเทพมหานคร ทางผู้ให้บริการจะทำการจัดส่งสินค้าด้วยตนเอง ในกรณีที่พื้นที่จัดส่งอยู่นอกเขตกรุงเทพมหานคร ทางผู้ให้บริการจะจัดส่งสินค้าผ่านผู้ให้บริการจัดส่งสินค้าในประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่กำหนดในใบเสนอราคา
ลูกค้าตกลงที่จะให้ข้อมูลรายละเอียดในการขนส่ง ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรติดต่อของผู้รับสินค้า
3.2) การยกเลิกการสั่งซื้อ
- ลูกค้าสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ทันทีก่อนร้านค้าดำเนินการจัดส่งสินค้า โดยจะต้องยกเลิกภายใน 1 ชั่วโมงหลังการสั่งซิ้อสินค้า มิฉะนั้นจะต้องทำเรื่องขออนุมัติการยกเลิกจากผู้ขาย
- เมื่อสินค้าถูกจัดส่งแล้วลูกค้าจะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้
3.3) การคืนสินค้า ลูกค้าสามารถคืนสินค้าได้ในกรณีดังต่อไปนี้
- สินค้าชำรุดหรือเสียหายตั้งแต่ครั้งแรกที่เปิดใช้งานหรือภายใน 3 วันหลังจากใช้งาน
- สินค้าไม่ตรงตามรายละเอียดในใบเสนอราคา
- สินค้าใช้การไม่ได้
- ตามแต่ตกลงกับผู้จำหน่าย

หากสินค้าที่ท่านได้รับตรงตามเงื่อนไข ‘คืนสินค้า’ ท่านสามารถดำเนินการติดต่อบริการหลังการขาย เพื่อขอรับเงินคืนหรือขอเปลี่ยนสินค้าใหม่ที่ตรงตามรายละเอียดที่ระบุในใบเสนอราคา หรือตามแต่ตกลงกับทางผู้จำหน่าย

สินค้าที่ส่งคืนผู้จำหน่ายจะต้องบรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิม พร้อมคู่มือการใช้งาน อุปกรณ์เสริมและใบกำกับสินค้า สินค้าที่ถูกส่งคืนจะได้รับการตรวจสอบโดยแผนกตรวจสอบสินค้าของทางผู้จัดจำหน่ายเพื่อประเมินการชำรุดและความเสียหาย ขั้นตอนดังกล่าวใช้ระยะเวลาประมาณ 3 - 7 วันทำการ สินค้าทดแทนหรือการคืนเงินจะดำเนินการหลังได้รับการอนุมัติจากแผนกตรวจสอบคุณภาพสินค้า

บริษัท ไฮเน็ต คอมพิวเตอร์ ซิสเตม จำกัด