สรุปพฤติกรรมผู้บริโภค 5 Generation : TCDC Trend 2023


ภาพที่ 1 สรุปพฤติกรรมผู้บริโภค 5 Generation : TCDC Trend 2023

Baby Boomer (ปี 1946 – 1964)


ภาพที่ 2 Baby Boomer (1946 – 1964 / อายุ 54 – 76 ปี)

Gen X (ปี 1965 – 1980)


ภาพที่ 3 Gen X (ปี 1965 – 1980 / อายุ 42 – 57 ปี)

Millennial (ปี 1981-1995)


ภาพที่ 4 Millennial (1981-1995 / อายุ 27 – 41 ปี)

Gen Z (ปี 1996 – 2011)


ภาพที่ 5 Gen Z (1996 – 2011 / อายุ 11-26 ปี)

Alpha (ปี 2010-2024)


ภาพที่ 6 Alpha (ปี 2010-2024 / อายุต่ำกว่า 12 ปี)

‘CO-TOPIA’ หมายถึง สถานะในวันนี้ที่ดีกว่าเมื่อวานหลังจากอุปสรรคและวิกฤตต่าง ๆ เริ่มสงบ ถือเป็นการเริ่มต้นยุคแห่งการฟื้นฟู

รายการอ้างอิง

ผู้เขียน : Erk Setthaphong