#รวมใจสู้ภัย COVID-19

รายชื่อโรงพยาบาล & ชุมชนที่ส่งมอบอาหาร

โรงพยาบาลมเหสักข์
โรงพยาบาลศิริราช
โรงพยาบาลเลิดสิน
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ฯ
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
ชุมชนกุศลทอง เขตสาทร
โรงพยาบาลราชวิถี
โรงพยาบาลตำรวจ

"ไฮเน็ตร่วมส่งมอบอาหารแก่บุคลากรทางการแพทย์ในช่วงแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19"