หจก. ไฮเน็ต คอมพิวเตอร์ ซิสเตม ได้จัดทำโครงการเพื่อสังคม “โครงการ...
แบ่งปันน้ำใจคอมพิวเตอร์เพื่อน้องๆ ครั้งที่ 1” เมื่อวันที่ 6-8 กรกฏาคม พ.ศ. 2552
โดยได้มอบคอมพิวเตอร์จำนวน 8 เครื่อง พร้อมวางระบบและเดินสายแลน ให้แก่
โรงเรียนโนนสวรรค์ อ. เสลภูมิ จ. ร้อยเอ็ด

   

          วัตถุประสงค์ของโครงการ
      หจก. ไฮเน็ตคอมพิวเตอร์ ซิสเตม เล็งเห็นถึงความสำคัญของ โรงเรียนที่ขาด
แคลนคอมพิวเตอร์ในชนบท จึงจัดทำโครงการแบ่งปันน้ำใจคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง ๆ
 ขึ้นมา “ อิ่มบุญทั้งผู้ให้  สุขใจทั้งผู้รับ ”
 

ภาพกิจกรรม “โครงการ..
แบ่งปันน้ำใจคอมพิวเตอ
ร์เพื่อน้องๆ  ครั้งที่ 1”

ภาพเที่ยว จ.ร้อยเอ็ด