Maintenance Service
 Hinet Computer System ขอเสนอการบริการทางด้านการดูแลและวางระบบคอมพิวเตอร์ที่ครอบคลุมทั้งในด้าน Hardware และ Software ที่คุณสามารถไว้วางใจได้ด้วยทีมงาน ที่มีประสบการณ์การทำงานทางด้าน Maintenance มาเป็นระยะเวลานาน ลูกค้าที่ใช้บริการของไฮเน็ตจึงสามารถมั่นใจในการบริการที่ครบวงจรของเรา อาทิ การดูแลคอมพิวเตอร์ในออฟฟิศของท่าน, วางระบบ Network, ติดตั้งเครื่อง Server, ดูแล Hosting E-mail, เดินสายแลน ฯลฯ หากระบบคอมพิวเตอร์ของท่านเกิดปัญหาที่อาจทำให้งานหรือธุรกิจของท่านล่าช้า Hinet Computer System ยินดีให้บริการ Service Details ดูแลและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการเรียกใช้บริการ และไม่มีการเก็บค่าบริการเพิ่มเติม หลังจากการโทรเพื่อแจ้งปัญหา ทางเราจะมีการเข้าบริการฉุกเฉินในระยะเวลา 3-6 ชั่วโมง ทำการสำรองข้อมูลและ E-mail ก่อนการซ่อมแซมระบบ จัดหาระบบจัดเก็บข้อมูลที่ปลอดภัยให้ฟรี ติดตั้งระบบ Server และ Network ตามที่ได้ตกลงกันไว้ สร้างเครือข่ายและวางระบบ Network Gateway Firewall. สร้างระบบเชื่อมต่อ (VPN) จากสำนักงานใหญ่ไปที่สาขาหรือโรงงาน ติดตั้งระบบจัดเก็บข้อมูลที่ปลอดภัยให้ฟรี บริการให้คำปรึกษาในการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
Opening Mon-Fri (9:00 a.m.-5:00 p.m.) Tel : 02-235-7745-9

©2004-2008 By Hinet Computer System Co., Ltd

Maintenance Service
 Hinet Computer System ขอเสนอการบริการทางด้านการดูแลและวางระบบคอมพิวเตอร์ที่ครอบคลุมทั้งในด้าน Hardware และ Software ที่คุณสามารถไว้วางใจได้ด้วยทีมงาน ที่มีประสบการณ์การทำงานทางด้าน Maintenance มาเป็นระยะเวลานาน ลูกค้าที่ใช้บริการของไฮเน็ตจึงสามารถมั่นใจในการบริการที่ครบวงจรของเรา อาทิ การดูแลคอมพิวเตอร์ในออฟฟิศของท่าน, วางระบบ Network, ติดตั้งเครื่อง Server, ดูแล Hosting E-mail, เดินสายแลน ฯลฯ หากระบบคอมพิวเตอร์ของท่านเกิดปัญหาที่อาจทำให้งานหรือธุรกิจของท่านล่าช้า Hinet Computer System ยินดีให้บริการ Service Details ดูแลและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการเรียกใช้บริการ และไม่มีการเก็บค่าบริการเพิ่มเติม หลังจากการโทรเพื่อแจ้งปัญหา ทางเราจะมีการเข้าบริการฉุกเฉินในระยะเวลา 3-6 ชั่วโมง ทำการสำรองข้อมูลและ E-mail ก่อนการซ่อมแซมระบบ จัดหาระบบจัดเก็บข้อมูลที่ปลอดภัยให้ฟรี ติดตั้งระบบ Server และ Network ตามที่ได้ตกลงกันไว้ สร้างเครือข่ายและวางระบบ Network Gateway Firewall. สร้างระบบเชื่อมต่อ (VPN) จากสำนักงานใหญ่ไปที่สาขาหรือโรงงาน ติดตั้งระบบจัดเก็บข้อมูลที่ปลอดภัยให้ฟรี บริการให้คำปรึกษาในการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน Opening Mon-Fri (9:00 a.m.-5:00 p.m.) Tel : 02-235-7745-9
Maintenance Service
 Hinet Computer System ขอเสนอการบริการทางด้านการดูแลและวางระบบคอมพิวเตอร์ที่ครอบคลุมทั้งในด้าน Hardware และ Software ที่คุณสามารถไว้วางใจได้ด้วยทีมงาน ที่มีประสบการณ์การทำงานทางด้าน Maintenance มาเป็นระยะเวลานาน ลูกค้าที่ใช้บริการของไฮเน็ตจึงสามารถมั่นใจในการบริการที่ครบวงจรของเรา อาทิ การดูแลคอมพิวเตอร์ในออฟฟิศของท่าน, วางระบบ Network, ติดตั้งเครื่อง Server, ดูแล Hosting E-mail, เดินสายแลน ฯลฯ หากระบบคอมพิวเตอร์ของท่านเกิดปัญหาที่อาจทำให้งานหรือธุรกิจของท่านล่าช้า Hinet Computer System ยินดีให้บริการ Service Details ดูแลและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการเรียกใช้บริการ และไม่มีการเก็บค่าบริการเพิ่มเติม หลังจากการโทรเพื่อแจ้งปัญหา ทางเราจะมีการเข้าบริการฉุกเฉินในระยะเวลา 3-6 ชั่วโมง ทำการสำรองข้อมูลและ E-mail ก่อนการซ่อมแซมระบบ จัดหาระบบจัดเก็บข้อมูลที่ปลอดภัยให้ฟรี ติดตั้งระบบ Server และ Network ตามที่ได้ตกลงกันไว้ สร้างเครือข่ายและวางระบบ Network Gateway Firewall. สร้างระบบเชื่อมต่อ (VPN) จากสำนักงานใหญ่ไปที่สาขาหรือโรงงาน ติดตั้งระบบจัดเก็บข้อมูลที่ปลอดภัยให้ฟรี บริการให้คำปรึกษาในการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน Opening Mon-Fri (9:00 a.m.-5:00 p.m.) Tel : 02-235-7745-9