บริษัท ไฮเน็ตคอมพิวเตอร์ ซิสเต็ม จำกัด

เป็นผู้ให้บริการ ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ให้กับบริษัท และ รัฐวิสาหกิจ ในเขตกรุงเทพ มีนโยบายที่จะขยายธุรกิจ จึงต้องการรับบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ รักความก้าวหน้า และมีความกระตือรือร้น เพื่อเข้ามาร่วมงานกับบริษัทในตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง IT Support มีคุณสมบัติ ดังนี้

 • เพศชาย อายุไม่เกิน 25 ปี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในการทำงาน และยินดีรับนักศึกษาที่เพิ่งจบใหม่
 • จบการศึกษาระดับปวส ปริญญาตรี ในสาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ถ้ามีประสบการณ์การใชังาน ดูแลจัดการเซิร์ฟเวอร์ที่เป็น Windows หรือ Linux จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้เกี่ยวกับภาษา HTML, PHP, ASP
 • เคยเขียนโปรแกรมหรือใช้งานฐานข้อมูล MySQL และMSSQL
 • มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเน็ตเวิร์ค TCP/IP และเซิร์ฟเวอร์
 • รักงานด้านบริการ มีทักษะการพูดที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และชอบการเรียนรู้

ตำแหน่งเจ้าหน้าการตลาด มีคุณสมบัติ ดังนี้

 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • บุคลิกภาพดี มีความกระตือรือร้น มีทักษะในการนำเสนอ และมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานอย่างจริงจัง
 • สามารถทำงานได้อย่างมีระเบียบแบบแผน ถูกต้อง และตรงต่อเวลา
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • ใช้คอมพิวเตอร์พิื้นฐาน / Internet Social Media ได้ในระดับดี
 • สามารถทำงานในสภาวะแรงกดดันได้
 • มีใจรักในงานการตลาด /มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและประสานงานทั้งบุคคลภายในและภายนอกองค์กร
 • สมารถขับขี่รถจักรยานยนต์ และรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่
 • เริ่มงานได้ทันทีที่ผ่านการสัมภาษณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

กรุณาส่งข้อมูลอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในท้ายหน้านี้ มาทางอีเมล ที่ service@hinet.co.th
สนใจสมัคร กรุณาส่งข้อมูลต่างๆ ต่อไปนี้

 • ประวัติส่วนตัวอย่างละเอียด (resume)
 • ประสบการณ์การทำงานคร่าวๆ (กรณีเคยทำงานมาแล้ว)
 • ผลงานที่เคยทำ หรือ portfolio
 • ผลการเรียนหรือ transcript (กรณียังไม่เคยทำงาน)
 • ระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัคร และเงินเดือนที่ต้องการ
 • ส่งข้อมูลการสมัครมาทางอีเมล์ที่ระบุไว้ ในแต่ละตำแหน่ง
 • เมื่อส่งข้อมูลการสมัครมาแล้ว เราจะพิจารณาคัดเลือกเพื่อนัดสัมภาษณ์ภายหลัง


 
Website templatesBusiness directory UKYellow pages USWebsite design companyWeb design directoryWeb design directory AustraliaWeb design directory CanadaFree computers / hardware web templates